Επικοινωνήστε Ελληνικά

Η σειρά “Επικοινωνήστε Ελληνικά” είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της Νέας Ελληνικής για ξενόγλωσσους σπουδαστές, από το επίπεδο του αρχάριου έως το επίπεδο του προχωρημένου.

Αποτελείται από 3 βιβλία του σπουδαστή, 3 CD ήχου σε μορφή mp3 και 5 βιβλία ασκήσεων. Η σειρά είναι κατάλληλη, τόσο για μαθήματα σε τάξη, όσο και για ιδιαίτερα μαθήματα.

Η ύλη της μεθόδου Επικοινωνήστε Ελληνικά μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 των εξετάσεων που οδηγούν στην απόκτηση του σχετικού Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Η σειρά “Επικοινωνήστε Ελληνικά” είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της Νέας Ελληνικής για ξενόγλωσσους σπουδαστές, από το επίπεδο του αρχάριου έως το επίπεδο του προχωρημένου.

Αποτελείται από 3 βιβλία του σπουδαστή, 3 CD ήχου σε μορφή mp3 και 5 βιβλία ασκήσεων. Η σειρά είναι κατάλληλη, τόσο για μαθήματα σε τάξη, όσο και για ιδιαίτερα μαθήματα.

Η ύλη της μεθόδου Επικοινωνήστε Ελληνικά μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 των εξετάσεων που οδηγούν στην απόκτηση του σχετικού Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Η σειρά "Επικοινωνήστε Ελληνικά" είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της Νέας Ελληνικής για ξενόγλωσσους σπουδαστές, από το επίπεδο του αρχάριου έως το επίπεδο του προχωρημένου. Αποτελείται από 3 βιβλία του σπουδαστή, 3 CD ήχου σε μορφή mp3 και 5 βιβλία ασκήσεων. Η σειρά είναι κατάλληλη, τόσο για μαθήματα σε τάξη, όσο και για ιδιαίτερα μαθήματα. Η ύλη της μεθόδου Επικοινωνήστε Ελληνικά μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 των εξετάσεων που οδηγούν στην απόκτηση του σχετικού Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

E-books

Πες το Ελληνικά

Το νέο αυτό εγχειρίδιο απευθύνεται σε αρχάριους ενήλικους και εφήβους, που επιθυμούν να μάθουν τα ελληνικά ως ξένη/δεύτερη γλώσσα εύκολα, ευχάριστα και πολύ αποτελεσματικά.

Καλύπτει την ύλη που προβλέπεται από τα Αναλυτικά Προγράμματα για τα επίπεδα Ελληνομάθειας Α1 και Α2, όπως αυτά ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

E-books

Communicate in Greek for Beginners

Περιλαμβάνει την ύλη που καλύπτει το Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, ειδικά προσαρμοσμένη για να διευκολύνει τους αγγλόφωνους σπουδαστές. Όταν ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει την ύλη που περιέχεται στο Communicate in Greek for Beginners, μπορεί να συνεχίσει με τα βιβλία 2 και 3 της σειράς Επικοινωνήστε Ελληνικά.

Στο βιβλίο του σπουδαστή και στα βιβλία των ασκήσεων οι εκφωνήσεις, οι τίτλοι και οι επεξηγήσεις στους πίνακες γραμματικής είναι στα αγγλικά. Στο βιβλίο δε του σπουδαστή έχει προστεθεί ειδικό παράρτημα επίσης στα αγγλικά με παρατηρήσεις για τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο που εμφανίζονται στο κάθε μάθημα, καθώς και κάποιες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα.